درب اتوماتیک نیم گرد (Curved)

ساختار این درب تقریبا شبیه به درب تمام گرد می باشد با این تفاوت که می شود گفت تنها نصفی از محیطی دایره می باشد.

علاوه بر زیبایی این نوع از درب ها، برای اماکنی مورد استفاده قرار می گیرد که لازم است فضای وردی بزرگتر به نظر آمده و یا محدودیت در قرارگیری لت ثابت درب وجود داشته باشد.